Landsmøde 2008

 

Hvornår: 26. april 2008, kl. 10-17:00

Hvor: På Coloplast A/S, Holtedam 1-3, 3050 Humlebæk

 

Program:

10.30

fællestræning

13.00

landsmøde og frokost

Ca. 14.00-17:00

fællestræning

 

Spisning

Vores sponsor Coloplast står for frokost.

Hver klub skal tilmelde antallet af personer til spisning til

formand/ Michael F. Hansen på mfh30236969@gmail.com

 

Indkomne forslag og forslag til ændring af turneringsreglement

 skal senest fredag den 11. april sendes til

formand/ Michael F. Hansen

 

           Kørestolsrugby Danmarks sponsor

 


Dagsorden ifølge vedtægterne

 

(Hver klub har 2 stemmer og udvalgsmedlemmer

har hver 1 stemme – se vedtægterne på bagsiden)

 

1.    Valg af referent, dirigent og 2 stemmetællere

2.    Beretning fremlægges til godkendelse

3.    Regnskab fremlægges til godkendelse

4.    Fremlæggelse budget og handlingsplan

5.    Indkomne forslag

a)    LUKR: Sanktionsmulighed i forbindelse med gæld/ individuel spillerlicens

b)    LUKR: Sanktionsmulighed i forbindelse med grove forseelser

c)    Indkomne forslag til ændring af turneringsreglement

6.    Nedsættelse af Turneringsudvalg til afvikling af Forbundsmesterskabet

7.    Valg

(Et idrætsudvalg skal bestå af min. 3 og max. 7 medlemmer. Idrætsudvalgene skal ikke have suppleanter. De udvalg som har suppleanter skal afvikle dette med udgangen af 2008)

a)    Formand, Michael F. Hansen (modtager genvalg)

b)    Udvalgsmedlem, Mikael Rosenkilde (modtager genvalg)

c)    Udvalgsmedlem, Ina Simonsen (modtager genvalg)

  1. Valg af repræsentanter til Repræsentantskabet hvert 2. år (i lige år) jf. DHIF’s lov § 6
  2. Diskussion af dommerrekrutteringsindsats

10. Eventuelt


 

Valgregler

 

Idrætsudvalg indkalder med mindst 4 ugers varsel til landsmøde. Ordinært landsmødet skal være afholdt inden udgangen af april måned. 

Ekstra ordinært møde skal afholdes hvis mindst halvdelen af klubberne eller regions-/landsudvalget ønsker det.

 

Idrætsudvalg for idrætter, der ikke er organiseret i regioner, vælges af de klubber, der er registreret med den pågældende idræt.  Indkaldelse skal ske skriftligt til de klubber der er registreret med idrætten (adresselabels kan rekvireres på DHIF’s sekre­tariat), samt til Bredde- og Eliteudvalget. Stemmeberettigede er 2 repræsentanter, som er myndig, fra hver klub registreret med idrætten samt det siddende idrætsudvalg.

 

Valgbar til idrætsudvalg er ethvert myndig medlem af en af DHIF’s klubber, som har idrætten registreret på programmet. Valg forudsætter personlig tilstedeværelse eller forudgående skriftlig accept.

 

Stemmeafgivelsen kan ikke foregå ved fuldmagt

 

Idrætsudvalg for idrætter, der er organiseret i regioner, vælges af regionsud­valgene. Indkaldelse skal ske skriftligt til de enkelte medlemmer af regionsudvalgene og til Bredde- og Eliteudvalget. Stemmeberetti­gede er medlemmerne af regionsudvalgene samt det siddende idrætsudvalg.

 

For de idrætter hvor vi samarbejder med andre idrætsforbund/-organisationer gælder som udgangspunkt de samme valgregler som for et almindeligt landsmøde. Eneste undtagelse er, at der i samarbejdes aftalen mellem DHIF og det enkelte idrætsforbund er fastsat hvor mange repræsentanter fra henholdsvis DHIF og idrætsforbundet der skal sidde i idrætsudvalget

 

DHIF har et formelt samarbejde med følgende idrætsorganisationer: Dansk Golf Union, Dansk Seniordans, Dansk Judo Union, Dansk forening for Rosport, Dansk Ride forbund, Dansk Tennis Forbund og Dansk Sejl Union.

 

Landsmøder kan afvikles i forbindelse med forbundsmesterskaber eller et kursus/ konference, som evt. kan arrangeres i samarbejde med uddannelseskonsulenten.

 

Dagsorden for et landsmøde skal minimum indeholde følgende punkter:

 

1.   Valg af dirigent

2.   Valg af stemmetællere

3.   Valg af referent

4.   Godkendelse af formandens beretning

5.   Godkendelse af regnskab

6.   Planer for den kommende periode

7.   Indkomne forslag

8.   Budget

9.   Valg af idrætsudvalg

-       formand (lige år)

-       kasserer (ulige år)

-       udvalgsmedlemmer (2 i lige år og 1 i ulige år)

10.Valg af repræsentanter til Repræsentantskabet hvert 2. år (i lige år) jf. DHIF’s lov § 6

11.Eventuelt.

 

Umiddelbart efter valget skal formanden sende navne/adresser/telefon/fax/E-mail på medlem­mer af idrætsudvalget, samt referat af landsmødet til DHIF’s sekretariat. Denne liste bør også omfatte evt. landstrænere.

 

Idrætsudvalgene skal fremsende referat af deres landsmøde til sekretariatet. Referatet må gerne fremsendes pr. e-mail.

 

Idrætsudvalget fastsætter selv sin forretningsorden og konstituerer sig selv med næstformand og sekretær udover formand og kasserer, som er valgt direkte på landsmødet. Udvalget kan med henblik på varetagelse af særlige funktioner tilforordne personer med særlig ekspertise eller nedsætte nødvendige udvalg og arbejdsgrupper. Et idrætsudvalg skal bestå af min. 3 og max. 7 medlemmer. Idrætsudvalgene skal ikke have suppleanter. De udvalg som har suppleanter skal afvikle dette med udgangen af 2008


 

 

Forslag fra LUKR – ved Landsmødet 2008, punkt 5 a. og b.

 

 

 

 

11. marts 2008

 

 

Sanktionsmulighed i forbindelse med gæld/ individuel spillerlicens

 

LUKR vil gerne en sanktionsmulighed ved opkrævning af gæld.

 

Forslag 1.:

E LUKR skal kunne udelukke en spiller fra DM / FM, hvis spiller nægter at betale sin gæld til LUKR.

 

Forslag 2.:

E LUKR skal kunne inddrage en individuel spillerlicens gældende for DM / FM, hvis spiller nægter at betale sin gæld. Derfor indføres der en individuel licens for DM / FM.

 

 

 

Sanktionsmulighed i forbindelse med grove forseelser

 

LUKR vil give TU mulighed for at udelukke en spiller i en periode, hvis denne spiller begår en grov forseelse.

 

 

 

 

 

 

 

Af Michael F. Hansen på LUKR’s vegne.